PROTOCOL ACTUACIÓ EN CAS D’INCLEMÈNCIES METEOROLÒGIQUES

En cas d’inclemències meteorològiques, quan el CECAT (Centre de Coordinació de Catalunya) informa l’Ajuntament i/o al Consell Comarcal de la situació de risc potencial o real, caldrà que l’Alcalde i/o el President del Consell Comarcal, iniciïn les gestions i es prenguin les decisions de la seva competència per aplicar el pla d’emergència que afecta els centres educatius.

La decisió de suspendre les classes o de tancar el centre només pot ser adoptada per l’alcalde/essa del municipi on es troba situat el centre educatiu.

L’Ajuntament serà l’encarregat de comunicar a les direccions dels centres educatius del seu municipi la suspensió de les classes o el tancament del centre, una vegada s’hagin fet les gestions amb el Consell Comarcal.

 

SUPÒSIT A: en cas d’haver de suspendre les classes abans d’iniciar la jornada escolar les famílies podran contactar amb els telèfons i webs que es detallen més avall per rebre la informació oportuna (en cas, és clar, que hi hagi línia de telèfon i internet):

L’ escola avisarà a les delegades de cada curs per tal que les famílies tinguin coneixement de si s’han suspès o no les classes. Les delegades fan el paper d’intermediàries entre l’escola i les famílies. Pares i mares davant de qualsevol dubte poden trucar a la delegada assignada al seu curs i informar-se. I així s’evita col·lapsar la línia de telèfon del centre. Algunes delegades han creat un grup de whatsApp per agilitzar l’intercanvi d’informació. Tot i així es penjarà la informació a la web del centre perquè tothom en tingui constància. Per més dubtes es pot trucar als següents telèfons:

TELÈFONS:

Ajuntament d’Avinyonet 972 547068

Emergències Generalitat de Catalunya 112

WEBS:

http://sites.google.com/site/avinyonetdepuigventos/

http://www.avinyonetdepuigventos.cat

 

SUPÒSIT B: suspensió de les classes i tancament del centre quan els alumnes ja són al centre

Dins del pla d’emergència del centre, l’escola preveurà, tant en el cas d’evacuació, confinament, o tancament del centre les accions següents:

  1. Informació a les famílies: L’escola telefonarà als delegats de classe i al President/a de l’ AMPA. Direcció enviarà un correu electrònic a totes les famílies i penjarà el comunicat a la web de l’escola. Es demanarà a les famílies que confirmin si han rebut el email del centre. Paral·lelament es crearà una comissió d’emergència amb el personal docent i no docent disponible per tal de trucar a totes les famílies de l’escola que encara no estiguin assabentades de la situació.
  2. Com a acció preventiva, el centre informarà a les famílies a l’ inici del curs, mitjançant les reunió informativa del protocol en cas d’ emergència. S’explicarà a les famílies que cada curs té un delegat assignat (pare, mare o tutor del mateix curs) per tal de poder informar-se en cas d’evacuació o confinament .
  3. El director/a establirà quin personal pot deixar el seu lloc de treball, sempre i quan quedi coberta l’ atenció de l’ alumnat fins que no hi hagi alumnes pendents de recollida. El director/a del centre (o membre de l’ equip directiu o del personal en qui delegui) podrà abandonar el centre, juntament amb la resta del personal docent i no docent que resti a l’escola, una vegada comprovat que no hi hagi alumnes al centre pendents de recollida.
  4. Es demana a les famílies que facin ús dels seu bon criteri per tal que davant una situació atmosfèrica adversa recullin els seus fills/es sense esperar una situació extrema.
  5. Es demana a les famílies que tinguin el telèfon mòbil sempre activat , per tal de contactar en cas d’emergència i rebre les notificacions pertinents.
  6. S’entén que si es suspenen les classes queden també suspesos els altres serveis (acollida, menjador, extraescolars,…)

No cal dir que si es dóna el cas, esperem que tothom respondrà amb el màxim de responsabilitat i paciència que calen en aquests tipus de situacions. I que en cas de situació extrema si no hi ha forma de comunicar-se amb les famílies, aquestes vindran a recollir els seus fills/es aplicant el seu bon criteri i el sentit comú. Tot i així l’escola vetllarà per la seguretat dels alumnes en tot moment, si s’ha d’abandonar l’edifici els tutors/es i l’equip directiu es faran càrrec dels alumnes fins que arribin els seus familiars.

DELEGATS CURS 14/15

P3  EVA SÁNCHEZ                630.71.39.66     seranteva@hotmail.com

P4  MONTSERRAT RABANAL    606.34.29.94     zipizape@movistar.es

P5  MARGARITA PAYÁ           616.84.28.67     margaone1@hotmail.com

1r   YOLANDA ARIZA             650.35.69.69    yolandaarizaavila@hotmail.com

2n  LIDIA PLUJÀ                  607.67.13.09     lidia.pluja@gmail.com

3r  ALICIA MÀRQUEZ            626.84.14.46    ali.marquez@hotmail.es

4t  MÓNICA CORNELLÀ          696.86.95.13     monicajaume@terra.com

5è  MAITE PÉREZ                 600.68.14.65    georginalluc@yahoo.es

6è  M ÀNGELS JUANOLA         607.32.26.59    mangelsjuanola@gmail.com