Inscripció Socis

Alumne/s 1
Alumne/s 2
Alumne/s 3
Dades de la mare
Dades de el pare
NORMES DE FUNCIONAMENT:
• En compliment de la LO 15/99 de protecció de dades, l’escola no pot donar cap dada a l’associació, per tant és imprescindible presentar aquest document amb totes les dades degudament complimentades per poder donar-los un bon servei i fer servir qualsevol d’ells que s’ofereixen al centre escolar.
• En compliment de la LO 15/99 de protecció de dades, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer titularitat de l’AFA amb la finalitat de gestionar la vostra participació i mantenir-vos informats.
• Els rebuts dels serveis utilitzats seran carregats al compte bancari indicat en el full adjunt entre els dies 1 i 10 de cada mes.
• Si es produeixen devolucions de rebuts, aquest seran carregats amb les despeses bancàries incloses. En cas d’acumular 2 mesos impagats, l’ utilització de qualsevol servei serà automàticament prohibida.
• Per canvis, consultes o baixes s’han de comunicar el mes anterior al que es produeixen enviant un correu electrònic a: afa@afagcomellas.cat

AUTORITZACIONS:
Autoritzo als meus fills/es a participar en les activitats que l’associació organitza a l’escola, coneixent tota la normativa de funcionament, estant d’acord amb ella. També certifica que totes les dades aquí especificades són correctes. Fa extensiva aquesta autorització al trasllat del nen/a, en cas d’emergència, a un centre mèdic, i a les decisions mèdiques que siguin necessàries adoptar, sota direcció facultativa. Autoritza a què el seu fill/a pugui sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a les diferents activitats en què estan matriculats.